Dětský domov a Základní škola

Dětský domov rodinného typu pro všechny děti bez výchovných problémů

Základní škola zabezpečuje vzdělávání žáků s lehkým i středním mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením smyslovým nebo tělesným, vzdělávání dětí s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, soustředění, těžkými vadami řeči a žáků s poruchami autistického spektra.

Motto: "Přes obtíže ke hvězdám."

Dětský domov Vizovice

Dětský domov Vizovice je samostatná budova na ulici 3. května č.p. 528, která je od školy vzdálená asi 300 m. Byla původně klášterem řádu sester Sv. Kříže, který po svém založení sloužil jako malý sirotčinec a od roku 1922 až do roku 1951, jako okresní útulna pro opuštěné děti. V současné době budova slouží jako dětský domov Vizovice pro děti, u kterých byla soudem nařízena ústavní výchova. Zajišťuje jim každodenní, celoroční výchovnou a hmotnou péči, včetně sociální. Jde o děti, které byly odebrány ze svých původních rodin, kdy tyto rodiny nebyly ochotny nebo schopny se ani v základní míře o své potomky postarat.  

Do našeho dětského domova Vizovice jsou přijímány děti a mládež od 3 - 18 let. V případě, že dítě, které již dosáhlo plnoletosti, ale ještě nemá ukončeno studium na střední nebo vysoké škole, je možné, aby u nás žilo dál formou dobrovolného pobytu až do ukončení přípravy na povolání.

Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy a přípravu na vyučování. Jedním z hlavních úkolů je výchova k samostatné orientaci v různých životních situacích, příprava na budoucí povolání a uplatnění dětí v budoucím životě.

Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně postižení více vadami nebo autismem

Základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (do 31.8.2016 základní škola praktická, od 1.9.2016 základní škola pro děti s LMP, autismem a souběžnými více vadami) má v našem regionu nezastupitelné místo. Její tradice je více než šedesátiletá. Od 1.1.1990 je organizací s právní subjektivitou. Nachází se na Masarykově náměstí 420, v prvním patře budovy ZŠ Vizovice. Tyto prostory využívá k svému působení na základě nájemní smlouvy uzavřené se Základní školou Vizovice. Jedná se o školu malotřídní s pěti třídami a devíti ročníky. Žáci se zde vyučují v odděleních. Kapacita školy je 60 žáků.

Škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý přístup pedagogů a individuální tempo výuky, za použití speciálně pedagogických výchovně vzdělávacích metod a podpůrných terapií (muzikoterapie, canisterapie, arteterapie). Pro rozvoj jazykových dovedností je organizována logopedická péče.